Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 7, 31/10/2020

Đang duyệt: Trang chủ Đơn vị trực thuộc hội

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM (VSATH)

I. GIỚI THIỆU VỀ VIỆN

-   TÊN VIỆN: Viên Nghiên cứu và Hỗ trợ Phát triển Nhân lực Doanh nghiệp;  Tên viết tắt: S&D

-   Theo quyết định thành lập của Trung ương hội: số 118/QĐ-TWH ngày 15/11/2008

-   Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký: 237/ ĐK- KH&CN ngày 20/05/2009

-  Tên Viện Trưởng: Thạc sỹ Bùi Đức Quyết

-  Trụ sở chính: Số 5B3 Tập thể Đại học Văn Hóa- 418 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

-  Địa chỉ liên hệ: P108, 206 Nhà B- Số 3 Chùa Láng- Đống Đa- Hà Nội

ĐT: 0242.146.9393- 094.669.7887

Email: hocvalam68@gmail.com

Website: http://tuyensinhgiaoduc.vn

II. TẦM NHÌN

   Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Phát triển Nhân lực Doanh nghiệp trở thành một đơn vị có uy tín hàng đầu  trong nghiên cứu khoa học giáo dục và đào tạo về nhân lực doanh nghiệp cũng như hợp tác với các đơn vị đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ các doanh nghiệp trong và ngoài nước

III. SỨ MỆNH

 Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ Phát triển Nhân lực Doanh nghiệp hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ về nhân lực doanh nghiệp giúp giải quyết bài toán vận hành của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước. Ngoài ra còn tạo dựng một môi trường nghiên cứu hiệu quả cho các bạn học sinh sinh viên, thạc sỹ, tiến sỹ và các phó giáo sư- giáo sư.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của Viện là: Trung thưc, tôn trọng, xuất sắc, cống hiến

-  A. Trung thực ( Integrity ): Trung thực, đáng tin được xem là giá trị nền tảng trong mọi hoạt động của Viện và là phẩm chất cơ bản của mọi thành viên của Viện.

-  B. Tôn trọng ( Respect ): Mọi thành viên của Viện đặt sự tôn trọng con người lên đầu trong mọi hành xử của mình.Và mọi thành viên của Viện ý thức được rằng mình cần phải tôn trọng mọi người để nhận được sự tôn trọng của người khác.Ngoài ra tính chuyên nghiệp của Viện cũng được thể hiện qua việc “tôn trọng sự khác biệt” , nhất là sự khác biệt khi tranh luận về chuyên môn.

-  E. Xuất sắc ( Excellence ): Viện tự đề ra các tiêu chuẩn cao và mục tiêu cao cho mọi hoạt động của mình.

-  D. Công hiến ( Dedication ): Viện là một tổ chức hoạt động vì sứ mệnh của mình và luôn hướng đến lợi ích của những đối tượng mà mình phục vụ.     

V. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

- Nghiên cứu khoa học về nhân lực doanh nghiệp

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: thông tin, tổ chức hội thảo khoa học, tham gia biên soạn tài liệu, tư vấn và tham gia đào tạo

- Bồi dưỡng kiến thức về quản lý và phát triển nhân lực doanh nghiệp

- Hợp tác đào tạo với các đơn vị trường nhằm nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước.

VI. TÌM ĐỐI TÁC VÀ NGUYỆN VỌNG

  Viện mong muốn có những sản phẩm tối ưu hơn trong mảng nhân lực doanh nghiệp và mong muốn được sự giúp đỡ giới thiệu của lãnh đạo trung ương hội tới những giảng viên có chất lượng để cùng xây dựng những chương trình đào tạo tốt tới trực tiếp các doanh nghiệp.

 

Bản dịch bằng tiếng Anh: 

INSTITUTE OF RESEARCH AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

I. ABOUT THE INSTITUTE

- Name:  Institution of Research and Human Resources Development (abbreviation S & D)

- According to the establishment decision of the Central Association: No. 118 / QĐ-TWH November, 15th,2008

- Certificate of registration of scientific and technological activities, registration number:

237/DK-KH&CN  May, 20th, 2009

- Director:  M.Sc  Bui Duc Quyet

- Head office: No. 5B3, University of Culture  -No.418 De La Thanh, O Cho Dua, Dong Da, Ha Noi.

- Address: Room 108, 206, Buliding B, No.3 Chua Lang, Dong Da, Ha Noi.

Tel: 0242.146.9393- 094.669.7887

Email: hocvalam68@gmail.com

Website: http://tuyensinhgiaoduc.vn

II. VISION

Institute of Research and Human Resource Development becomes a leading authority in scientific, education research for human resources and cooperate with the education organizations to upgrate level for domestic and foreign coporate employees

III. MISSION

Institute of Research and Human Resource Development cooperate, training and support on human resources to help solve business problems of small and medium enterprises across the country. Beside, Institute create an effective research environment for students, masters,

Ph.D. and Associate Professors-Professors.

III. CORE VALUES

The core values ​​of the Institute are: Integrity, respect, excellence, dedication

- A. Integrity: Integrity, trustworthiness is seen as the foundation value in all activities of the Institute and is the basic qualities of all members of the Institute.

- B. Respect: Every member of the institute puts the respect of human on top of all actions. And all members of the Institute are aware that they need to respect people to receive the respect of others. In addition, the professionalism of the Institute is also reflected in the "respect for differences", especially the difference when discussing professionalism.

- E. Excellence: The institute sets high standards and high goals for all activities.

-D. Dedication: The Institute is an organization that works for its mission and is always oriented towards the interests of the people it serves.

 V. AREA OF OPERATIONS

- Scientific research on enterprise human resources

- Scientific and technological services: information, organization of scientific seminars, participation in compilation of materials, consultancy and participation in training

- Fostering knowledge on management and development of enterprise human resources

- Cooperate with the training units to improve the level of staff and employees of domestic and foreign enterprises.

VI. PARTNER AND ASPIRATION

The Institute wishes to have the best products in the human resources sector and would like to be assisted by the leaders of the association to quality trainers to jointly develop for training programs to businesses.

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam