Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 7, 08/08/2020

Đang duyệt: Trang chủ Tin tức - sự kiện

VÌ SỰ TIẾN BỘ, HẠNH PHÚC CỦA PHỤ NỮ

Hôm nay, 7-3, Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ và phụ nữ cả nước hăng hái thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc thiết thực hướng về Ðại hội và kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ðại hội lần này diễn ra trong thời điểm phụ nữ cả nước cùng toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng với niềm tin sâu sắc và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết tâm đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Quan điểm "nam, nữ bình quyền" của Ðảng và Bác Hồ được xác định ngay trong Cương lĩnh đầu tiên của Ðảng năm 1930. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng của Ðảng và nhân dân. Người luôn căn dặn mọi cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cần quan tâm chăm lo công tác vận động phụ nữ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Hơn 80 năm qua, quan điểm sâu sắc đó luôn luôn được quán triệt trong các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và được triển khai, thực hiện nghiêm túc trong thực tế cuộc sống. Ðặc biệt, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước một lần nữa tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ðược sự quan tâm, dìu dắt của Ðảng, Nhà nước, sự tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các tầng lớp phụ nữ luôn khát khao cống hiến, kế thừa truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, ra sức thi đua, sáng tạo, lao động, sản xuất, ngày càng gặt hái nhiều thành công trên mọi lĩnh vực. Hàng triệu phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm xây dựng Hiến pháp, văn kiện đại hội Ðảng các cấp. Tỷ lệ nữ cấp ủy, nữ đại biểu dân cử đều tăng cả về số lượng, chất lượng. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương phụ nữ say mê nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ. Với hơn 50% lực lượng lao động, phụ nữ khu vực nông, lâm nghiệp nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu, bảo vệ môi trường bền vững. Phụ nữ lao động trong các ngành công nghiệp, thương mại, tài chính, với tinh thần thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của gần 17 triệu hội viên phụ nữ; khẳng định được tiếng nói đại diện cho giới trong xây dựng chính sách, pháp luật, công tác giám sát, phản biện xã hội, là cầu nối giữa Ðảng với hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, mọi tầng lớp phụ nữ đã đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang và những phẩm chất cao đẹp, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và hai cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Ðời sống của phụ nữ trong cả nước được cải thiện, trình độ văn hóa và chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao, ngày càng tự tin, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội. Công tác phụ nữ và bình đẳng giới đạt những kết quả tích cực, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, những khó khăn, thách thức về kinh tế, xã hội của đất nước, cho nên đời sống vật chất, tinh thần, cơ hội tiếp cận các nguồn lực để nâng cao năng lực, vị thế của phụ nữ còn hạn chế. Khoảng cách giới, tình trạng bất bình đẳng trên một số lĩnh vực, ở một số nhóm phụ nữ chưa được cải thiện. Hoạt động hội chưa bắt kịp với nhu cầu ngày càng đa dạng của phụ nữ, sự phân tầng xã hội cũng như yêu cầu phát triển nhanh chóng và hội nhập sâu rộng của đất nước.

Đại hội XII của Ðảng mở ra vận hội mới cho đất nước cũng như cơ hội phát triển toàn diện của các tầng lớp phụ nữ, đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ to lớn cho cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Hội LHPN Việt Nam. Ðể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Hội LHPN Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, trong đó tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện hai khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của từng hội viên. Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, các hoạt động hội, đoàn kết, vận động, tập hợp, khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. Từng cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục nỗ lực học tập, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, chủ động hội nhập, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện để công tác hội và phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và có chiều sâu trên tinh thần "Ðoàn kết - Ðổi mới - Bình đẳng - Hội nhập". Qua đó góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cả nước.

Theo www.nhandan.com.vn

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam