Ở mỗi kỳ đại hội đảng, rất nhiều vấn đề cần bàn, cần được giải quyết, nhưng có hai nội dung trọng tâm, giữ vai trò quyết định đến sự thành công của từng đại hội: Chuẩn bị tốt nội dung dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự nhiệm kỳ mới. Hai nội dung này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, lãnh đạo đất nước của Đảng. Nói vậy nhưng không phải ở đâu, tổ chức đảng nào cũng nhận thức một cách đầy đủ và biện chứng về hai nội dung nói trên trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Thực tiễn cho thấy, nếu chỉ chú trọng xây dựng các văn kiện có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế mà không lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất thì những vấn đề được xác định trong văn kiện không thể trở thành lực lượng vật chất tác động đến sự phát triển của đất nước, của xã hội. Ngược lại, nếu chỉ có đội ngũ cán bộ tốt nhưng thiếu các chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược lại rơi vào tình trạng “giật gấu vá vai”, lãnh đạo theo kiểu mùa vụ, manh mún, kém hiệu quả.

VĂN KIỆN VÀ NHÂN SỰ ĐẠI HỘI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Nhận thức rõ những vấn đề quan trọng đó, không phải bây giờ mà trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội, cùng với việc triển khai các chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết, Đảng ta cũng thường xuyên tiến hành sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm. Kinh nghiệm và bài học thực tiễn là cơ sở, cứ liệu rất quan trọng để Đảng ta hoạch định những chủ trương, giải pháp cả về trước mắt và lâu dài để lãnh đạo đất nước và xã hội. Vì vậy, trong chuẩn bị văn kiện và tiến hành công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành một cách thận trọng, chu đáo và rất bài bản. Trong từng nội dung, lĩnh vực, Bộ Chính trị thành lập các tiểu ban, tiến hành nghiên cứu, khảo sát, soi chiếu từng vấn đề được xác định trong văn kiện với thực tiễn của cuộc sống để có những luận điểm, luận cứ khoa học trong chuẩn bị dự thảo văn kiện phục vụ Đại hội XIII. Công tác chuẩn bị nhân sự cũng được tiến hành một cách khoa học và chủ động với đầy đủ 3 lớp kế tiếp nhau (lớp hiện tại, lớp kế cận và lớp kế tiếp).

Với cách làm như trong thời gian qua cho thấy tính thận trọng, chặt chẽ và nghiêm túc của Ban Chấp hành Trung ương trong triển khai xây dựng dự thảo các văn kiện và tiến hành công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tuy nhiên, hiệu quả, vai trò lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào cách làm của Trung ương, mà vấn đề có ý nghĩa quyết định nằm ở khâu triển khai cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng. Sự cụ thể hóa chủ trương, giải pháp của Trung ương phụ thuộc vào năng lực thực tế của từng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Vì vậy, việc chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng cấp mình cần được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, thực hiện khoa học và hiệu quả. Chất lượng của văn kiện cũng như chất lượng nhân sự không chỉ phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cấp ủy từng cấp, mà cần phải phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Theo đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động xác định rõ hình thức phù hợp để nhân dân tham gia xây dựng dự thảo văn kiện và giới thiệu cho Đảng những cán bộ có chất lượng. Duy ý chí sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, nhưng thiếu bản lĩnh và những căn cứ khoa học lại chính là biểu hiện của sự theo đuôi quần chúng.

LÊ LONG KHÁNH