Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 30/06/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

Trích thuật nội dung cơ bản Hội nghị toàn thể Ban chấp hành TW Hội lần thứ 4 - nhiệm kỳ I

Ngày 19 tháng 12 năm 2010, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 4 nhiệm kỳ I để nghe Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội báo cáo công tác hoạt động của Hội trong thời gian qua và dự kiến phương hướng công tác trong thời gian tới.
 Sau khi tiến hành các nghi thức và thủ tục trình tự khai mạc Hội nghị,và giành 1 phút mặc niệm 03 Ủy viên Ban chấp Hành đã từ trần. Hội nghị dưới sự Chủ trì chung Hội nghị của Ông Vũ Ngọc Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội về Báo cáo công tác thường niên, của Bà Trần Thị Đường - Phó Chủ Tịch về Tổ chức và Nhân sự, thảo luận và chất vấn, Hội nghị đã tiến hành làm việc.
Hội nghị đã nghe báo cáo quá trình hoạt động của Hội năm 2008-2010 do Ông Vũ Ngọc Phương - Phó Chủ tịch Thường trực trình bày, các Ủy viên Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội đã có nhiều ý kiến thẳng thắn, quan trọng có dẫn chứng khoa học và xây dựng, trong đó có 4 ý kiến bằng văn bản ủy quyền của Ủy viên chấp hành .Các ý kiến tập trung vào các vấn đề chính yếu sau đây:
Hội nghị nhất trí cao về cơ bản nội dung văn bản Báo cáo của Thường vụ Trung ương Hội và đề nghị bổ sung điều chỉnh về nguyên nhân những thành công cũng như những mặt khuyết điểm, yếu kém trong quá trình công tác vừa qua của Trung ương Hội nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, kiểm tra và điều hành chung của Trung ương Hội trong thời gian tới.
I / PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ
Các ý kiến phát biểu của các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội đề cập đến một số vấn đề chủ yếu như sau:
1/ Kế hoạch công tác:
Đề nghị tổ chức triển khai về chương trình hành động ngắn hạn, dài hạn để Trung ương Hội phát triển ổn định và bền vững, có phương pháp hỗ trợ các tổ chức Hội ở các Tỉnh, Thành phố và các đơn vị trực thuộc, góp phần cùng giải quyết khó khăn trong tổ chức Hội, đồng thời tạo điều kiện để nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn của Đảng, Chính quyền địa phương, của các Bộ, Ngành thuộc Chính Phủ và Trung ương Đảng, nhằm phát huy vai trò vị trí của tổ chức Hội, Chi Hội và các Tổ chức trực thuộc Trung ương Hội.
2/ Trách nhiệm và Nghĩa vụ:
Cần triển khai nhiệm vụ công tác,nhiệm vụ,nghĩa vụ đến từng Ủy viên Ban Chấp hành trong sự nghiệp phát triển Hội tại các Thành Hội, Tỉnh Hội, Chi Hội,Tổ Hội,...và các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.Tổ chức triển khai cho Hội viên cơ sở sinh hoạt có nội dung phong phú, thiết thực để phát huy được năng lực của từng Hội viên trong phát triển sự nghiệp Hội.
3/ Kiện toàn tổ chức:
Đề nghị tổ chức lại hợp lý phù hợp với tình hình hiện nay các Tổ chức, bộ máy Văn phòng, các Ban của Trung ương Hội gọn nhẹ đồng thời bổ sung, sửa đổi,thống nhất các quy chế hoạt động của Trung ương Hội trong tình hình mới. Kiện toàn và hoàn chỉnh bước đầu lực lượng các Cán bộ,Chuyên gia khoa học trẻ và các Cán bộ phụ trách Hội và Chi Hội địa phương dự kiến bổ sung vào Ban chấp hành, Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội khóa II nhiệm kỳ 2011 ~ 2015 .
4/ Tài chính Trung ương Hội:
Cần có kế hoạch và phương pháp huy động mọi nguồn tài chính trong Nước và Quốc tế, phối hợp với các nguồn thu từ nội bộ Trung ương Hội, Chi Hội và các Tổ chức trực thuộc. Quản lý thu chi theo nguyên tắc Công khai, minh bạch, phân cấp rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý Tài chính. Kiên quyết không để sẩy ra tình trạng thu chi vô nguyên tắc như thời gian trước đây. Quản lý tài chính có hiệu quả, đúng Pháp luật các nguồn kinh phí của Trung ương Hội. Tiến tới xây dựng cơ sở đảm bảo nguồn tài chính ổn định, bền vững cho Trung ương Hội.
5/ Tổ chức và Bộ máy:
Tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của từng thành viên Lãnh đạo Trung ương Hội trên cơ sở phân nhiệm minh bạch, không chồng chéo. Lập Tổ chức Ban Kiểm tra - Pháp chế có chức năng độc lập với bộ máy điều hành, kết hợp giữa công tác kiểm tra của Tổ chức với công tác giám sát của Hội viên đối với toàn bộ công tác của Trung ương Hội.
6/ Thành lập Tiểu Ban Văn kiện chuẩn bị Đại Hội nhiệm kỳ II của Trung ương Hội:
Để chuẩn bị cho Đại hội Trung ương Hội nhiệm kỳ II cần lập ra Tiểu Ban Văn kiện để tổng kết toàn bộ những nguyên nhân thành công, ưu điểm, những khó khăn, yếu kém, của quá trình hoạt động của Trung ương Hội từ tháng 5/2005 đến 2011.Trên cơ sở tổng kết thực tiễn công tác để có cơ sở sửa đổi Điều lệ Trung ương Hội hợp lý, sát với trình độ, hoàn cảnh, năng lực của Tổ chức để trình Đại Hội khóa II xem xét phê chuẩn, cũng như phương thức triển khai tiến hành Đại Hội khóa II trên nguyên tắc Đoàn kết, Dân chủ, Trung thực, Xây dựng, Công khai và Minh bạch.
7/ Thông tin hai chiều:
Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền , thông tin báo chí về kết quả thành công của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ 4 Khóa I và các Nghị quyết liên quan đến toàn thể Hội viên và Xã hội, mở rộng thông tin hai chiều sự nghiệp của Trung ương Hội đến với Hội viên và Xã hội.
Hội nghị đã nghe các Cán bộ quản lý, lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Nhân tài,các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội báo cáo công tác trong thời gian qua.
II/ TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
Về Nhân sự ủy viên Ban Chấp Hành bổ sung theo Điều Lệ của Trung ương Hội:
Hội nghị đã nghe Bà Trần Thị Đường - Phó Chủ Tịch Trung ương Hội chủ trì về công tác Tổ chức - Nhân sự báo cáo về cơ sở Pháp lý và nhu cầu cấp thiết công tác tổ chức và nhân sự để chấn hưng sự nghiệp Hội và chuẩn bị tiến tới Đại Hội Trung ương Hội khóa II phải củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của Trung ương Hội để phát huy đoàn kết, xây dựng, vận dụng trí tuệ của Tập thể Ban Chấp Hành trung ương Hội trong kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để phát triển sự nghiệp của Hội ổn định, bền vững.
Toàn thể các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội tại Hội nghị đã thảo luận trực tiếp, thẳng thắn phân tích và xây dựng từng nhân sự được Thường vụ Trung ương Hội trình ra tại Hội nghị theo nguyên tắc bổ sung những Ủy viên Ban chấp hành nghỉ và ốm chết là 13 người và bổ sung 10% theo Điều lệ.
Sau đó, toàn thể Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội đã bầu cử nhất trí 100% các kết quả như sau:
1/ Chấp thuận nghỉ công tác của Ủy viên Ban chấp hành:
Nhất trí để các 13 vị đã từng giữ trách nhiệm Chủ Tịch, Quyền Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Ủy viên thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội vì lý do sức khỏe, lý do công việc khác, hoặc đã từ trần không thể tự nguyện tham gia công tác Hội được nghỉ toàn bộ các chức danh, trách nhiệm, nghĩa vụ không tham gia công tác của Hội.
Ban chấp hành cũng bày tỏ sự tri ân công lao đóng góp của các Vị trên trong thời gian đương nhiệm vừa qua.
2/ Bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành:
Hội nghị toàn thể Ban chấp hành đã xét căn cứ Pháp Luật và Điều lệ hợp pháp của Trung ương Hội để bổ sung thêm 12 vị Hội viên vào Ban chấp hành Trung ương Hội
2/ Bầu bổ sung Ủy viên Thường vụ:
Hội nghị đã bầu bổ sung 05 vị trong danh sách các Ủy viên Ban Chấp hành tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội.
3/ Bầu Trưởng Ban Kiểm tra và đảm nhiệm công tác Pháp chế Trung ương Hội:
Hội nghị đã bầu Ông Lê Văn Hải - Ủy viên thường vụ Trung ương Hội giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm tra và kiêm công tác Pháp chế.
4/ Bầu bổ sung Phó Chủ Tịch Trung ương Hội:
Xét nhu cầu công tác và thực tế khách quan của nhiệm vụ chấn hưng sự nghiệp Hội, Hội nghị đã bầu sung 06 Phó Chủ tịch, nâng tổng số Phó Chủ tịch Trung ương Hội lên 08 người.
5/ Bầu Chủ Tịch Trung ương Hội:
Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trên tinh thần đoàn kết, xây dựng để phân tích về tiêu chuẩn của người được giới thiệu chức danh Chủ tịch BCH Trung ương Hội.
Xét trình độ, năng lực và khả năng cống hiến cũng như công lao đóng góp trong quá trình xây dựng Hội, tập thể Thường vụ đã nhất trí giới thiệu ông Vũ Ngọc Phương - Phó Chủ Tịch Thường trực để bầu chức danh Chủ tịch. Với sự tín nhiệm cao, 100% các đại biểu dự Hội nghị đã nhất trí biểu quyết bầu bầu ông Vũ Ngọc Phương giữ chức danh Chủ Tịch Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam.
Kết luận:
Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam đã tiến hành đúng Pháp Luật và Điều Lệ hiện hành của Trung ương Hội. Các thành viên tham dự Hội nghị đã thể hiện một tinh thần trách nhiệm, trung thực, xây dựng và đoàn kết nhất trí sau tranh luận cao. Quá trình thực hiện đã được lập Biên bản và thủ tục cần thiết đầy đủ suốt từ thời gian khai mạc đến thời gian bế mạc Hội nghị.
Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc trước Hội nghị để nhất trí biểu quyết thông qua vào hồi 17 giờ 00 ngày 19 tháng 12 năm 2010.
Ban Chấp hành Trung ương Hội động viên toàn thể Hội viên hãy tập hợp, đoàn kết cùng nỗ lực phấn đấu xây dựng sự nghiệp Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân Tài Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng để góp phần xứng đáng sự nghiệp Dân giầu, Nước mạnh,giữ vững Độc lập Tự chủ Nước nhà dưới sự Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam!

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển