Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới, sau khi Quốc hội khóa XIV bầu và phê chuẩn nhân sự. Thủ tướng chỉ đạo trong tháng 8 này, phải ban hành ngay quy chế làm việc của Chính phủ. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, để có quy chế làm việc năng động, kịp thời, trách nhiệm rõ ràng. Trong đó phải thể hiện rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành và phải khắc phục được được sự thiếu trách nhiệm trong phối hợp giữa các cơ quan. 

Từ nay đến tháng 10 tới, Thủ tướng yêu cầu phải ban hành ngay các Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các bộ và thành viên của Chính phủ. Chính phủ sẽ thảo luận Nghị định khung về tổ chức cơ cấu bộ, ngành. Trên cơ sở đó, các bộ ngành phải xây dựng ngay chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy để sớm ổn định và yên tâm công tác.

 
Thủ tướng cho biết sẽ làm gương không sắm mới xe công

Nhiệm vụ cần thiết nữa là các bộ ngành phải khẩn trương có quy chế làm việc của bộ, ngành mình, trong đó quy định quy trình thời gian giải quyết công việc, trách nhiệm từng cá nhân rõ ràng, minh bạch cơ chế xử lý văn bản trên môi trường mạng. Bộ trưởng và trưởng ngành phải nắm rõ toàn bộ công việc của cơ quan, đẩy nhanh xây dựng và áp dụng Chính phủ điện tử.

Thủ tướng yêu cầu đề cao trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành. Các tư lệnh ngành là người chịu trách nhiệm cao nhất và cuối cùng về kết quả công tác của ngành. Phải toàn tâm, toàn ý cho công việc, làm việc thực chất và giảm tối đa việc “đánh bóng cá nhân”. Bên cạnh đó, các bộ trưởng phải sâu sát, thường xuyên nắm bắt thông tin, không được để tình trạng có những vụ việc Bộ trưởng không biết, trong khi dư luận đã bất bình. 

Trong công tác cán bộ, các bộ phải phân công đúng người, đúng việc, quy rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cá nhân. Phải đổi mới công tác cán bộ, chấn trỉnh ở các khâu, kể cả khâu tuyển chọn, bổ nhiệm.

 Thủ tướng nhấn mạnh, thi tuyển để tìm người tài chứ không phải gài người nhà, không phải “cài cắm” người nhà vào chức nay, ghế kia. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. “Chính phủ và từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Các bộ, ngành, đơn vị sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách, tài sản, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác. Thủ tướng làm gương, không mua xe mới” - Thủ tướng yêu cầu.  

Đăng Minh
Theo cand.com.vn