Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

THÔNG BÁO

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM
--------------------------
Số …./TB-TWH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------***-----------
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
Về việc thay đổi trụ sở làm việc
 
Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam xin trân trọng thông báo chuyển trụ sở cơ quan từ P102 nhà 54A, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội về địa chỉ mới: Tầng 2, nhà B, Số 54 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội và chính thức làm việc từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.
Thông tin liên lạc như sau:
Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam
- Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B, số 54 đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
- Điện thoại: 043 7759815; DĐ: 0974.062.911 (Chị Phí Thị Hương)
- Fax: 043 7759815
- Email: nhanlucnhantai@gmail.com
- Website: http://nhantai.org.vn
Chúng tôi xin thông báo để quý Cơ quan các cấp, các ngành, các địa phương, các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc và toàn thể hội viên biết để giao dịch và liên hệ công tác.
 
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP TW Hội PHÓ CHỦ TỊCH TW HỘI
 
                                                                                                                                             (Đã ký)
 
 
TS. HỒ VĂN HOÀNH
 
 
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển