Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

THÔNG BÁO V/v: Triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam

THÔNG BÁO V/v: Triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM

  

 


 

Số: ……./TB-TWH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  

 


 

 

 

   Hà Nội, ngày ….. tháng 12 năm 2011

 

 

 

THÔNG BÁO

 

V/v: Triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc

 

Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam

 

Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam.

 

1. Nội dung:

- Tổng kết nhiệm kỳ I (2005-2011), đề ra phương hướng hoạt đọng nhiệm kỳ II (2012-2017).

- Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

- Bầu Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II.

2. Thời gian dự kiến: ngày 7 và 8/1/2012

 

Ngày 7/1/2012:

-         Từ 13g30 đến 15g: Họp Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ I.

-         Từ 15g đến 16g30: Họp Hội nghị trù bị Đại hội mời toàn thể 150 Đại biểu chính thức của Đại hội dự họp nội dung:

+ Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội.

+ Thảo luận các các báo cáo, sửa đổi bổ sung Điều lệ

+ Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành TW Hội, Ban Kiểm tra TW Hội.

 

Ngày 8/1/2012:

-         Từ 7g30 đến 8g: đón tiếp Đại biểu.

-         8g: Đại hội chính thức khai mạc.

-         12g: Bế mạc.

-         12g đến 14g: Chụp ảnh lưu niệm, TW Hội mời cơm thân mật.

 

3. Địa điểm Đại hội:

- Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Địa điểm ăn ở cho Đại biểu ở xa về dự Đại hội: Ban Tổ chức bố trí tại Nhà khách TW Đảng, số 8 Chu Văn An – quận Ba Đình – Hà Nội. Thời gian: ngày 7, 8/1/2012. Đón Đại biểu ở xa từ chiều 6/1/2012.

4. Số lượng Đại biểu Đại hội: 150 người.

Trong đó có 57 ủy viên Ban Chấp hành TW Hội.

 

Số Đại biểu còn lại sẽ phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, Chi hội, Hội Thành viên và một số hội viên là các nhà khoa học, GS-TS đã có những đóng góp cho hoạt động của Hội (phụ lục 01-TB).

 

Căn cứ vào số Đại biểu Trung ương Hội phân bổ, các đơn vị cử Đại biểu và lập danh sách Đại biểu theo Phụ lục 02-TB gửi về TW Hội trước ngày 31/12/2011 bằng Thư, Fax hoặc Email.

 

 

 

5. Tài liệu Đại hội:

 

Thường trực TW Hội sẽ gửi trước tài liệu sử dụng trong Đại hội đến các Đại biểu nghiên cứu trước chuẩn bị ý kiến tham gia, giảm bớt thời gian trình bày nguyên văn các tài liệu tại Đại hội, giành thời gian Đại biểu phát biểu thảo luận. Đề nghị các Đại biểu bảo quản và mang theo tài liệu khi dự Hội nghị trù bị và Đại hội chính thức.

Thường trực TW Hội thông báo đến các Đ/c trong Ban Chấp hành TW Hội, các đơn vị trực thuộc, các Chi hội, các Hội Thành viên và toàn thể Hội viên để cùng với Thường trực TW Hội làm tốt công việc chuẩn bị cho Đại hội đạt kết quả tốt nhất.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

 

- Như trên;

- Lưu VP TW Hội.

 

K/T CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 Đã ký

 

 

BÙI DUY TẢO

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển