Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy chế tài chính của TW Hội V/v Vận động tài trợ

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành quy chế tài chính của TW Hội V/v Vận động tài trợ

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM

--------------

Số: 135/ QĐ-TWH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy chế tài chính của TW Hội

V/v Vận động tài trợ

------------

CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 33/2005/ QĐ- BNV ngày 07/3/2005 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 720/2005/ QĐ-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam;

- Xét tình hình tài chính Hội;

- Căn cứ vào Nghị quyết họp Ban Thường vụ TW Hội ngày 7/12/2011;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành quy chế huy động tài chính cho các hoạt động của TW Hội.

Điều 2: Quy chế này áp dụng cho nội bộ TW Hờit cán bộ, Hội viên đến các đơn vị trực thuộc, các Chi hội.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh văn phòng TW Hội và các đối tượng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP TW Hội./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

VŨ NGỌC PHƯƠNG

(Đã ký)

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển