Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 02/06/2023

Đang duyệt: Trang chủ Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam

Quyết định thành lập Quỹ của UBND TP Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số : ...4499/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 10 tháng10 năm2006
 
 
 
 QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lưc nhân tài Việt Nam
---------*--------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BNV ngày 07/03/2005 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam
. Căn cứ Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC ngày 19/04/2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
Xét đơn xin thành lập Quỹ của Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Cho phép thành lập Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lưc, nhân tài Việt Nam.
Trụ sở của Quỹ đặt tại số 18 lô 2C Phố Trung Hòa, Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội.
Điều 2 : Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam là Quỹ xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, trên nguyên tắc tự tạo vốn, tự trang trải các chi phí cho hoạt động xã hội của mình.Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Tài chính Hà Nội và cac Sở, Ban, Nghành có liên quan.
Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam tổ chức hoạt động phải theo đúng Điều lệ của Quỹ đã được UBND Thành phố chuẩn y.
Quỹ có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước(kể cả ngoại t theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm trướ pháp luật về hoat động của mình.
Quỹ phải thực hiện công khai mọi khoản thu, chi teo quy định của pháp luật về công khai tài chính.
Điều 3 : Chánh văn phòng UBND Thành phố,Giám đốc Sở Nội Vụ Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội,thủ trưởng các Sở, Ban, Nghành có liên quan,Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam thi hành quyết đinh này./.
 
T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng (Đã ký)
 
Nguồn: VP TW Hội

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển