Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 30/06/2022

Đang duyệt: Trang chủ Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam

Quyết định thành lập Hội Đồng quản lý Quỹ

 
Hội Khoa học phát triển
nguồn nhân lực nhân tài
Việt Nam
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2006
 
 

  
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam
---------*--------
 
BAN THƯỜNG VỤ TWH KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM.
 
Căn cứ Nghị định 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của CHính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, từ thiện;
Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BNV ngày 07/03/2005 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài Việt Nam
. Căn cứ Quyết định số 56/2000/QĐ-BTC ngày 19/04/2000 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện.
Căn cứ vào Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 10/10/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam thuộc HKHPTNNLNTVN
Căn cứ Quyết định số 5796/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBNDTP Hà Nội về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam.
Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam họp ngày 17/01/2007 tại Hà Nội.
Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam gồm các ông, bà(có danh sách đính kèm).
Điều 2 : Hội đồng Quản lý Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam hoạt động theo quy định của điều lệ được chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.
Điều 3 : Chánh Văn phòng TWH, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nhân tài Việt Nam, các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Chủ tịch Đoàn Duy Thành (Đã ký)
 
DANH SÁCH CÁC ÔNG BÀ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ NHÂN TÀI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 161…../2006/QĐ-TWH ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam).
 
1. Ông Đoàn Duy Thành: Nguyên Phó thủ tướng - Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.
2. PGS-TS Nguyễn Trọng Điều: Thứ trưởng Bộ Nội Vụ - Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam-Ủy viên.
3. Bà Trần Thị Đường: Anh hùng lao động - Phó Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.
4. Ông Nguyễn Quang Xuyên: Ủy viên Thường vụ, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ,Giám đốc Quỹ.
5. Ông Lê Trọng Hiền: Ủy viên Thường TWH, Phó Thư ký, Trưởng ban kiểm tra-Ủy viên.
 
Nguồn: VP TW Hội

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển