Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 02/06/2023

Đang duyệt: Trang chủ Công tác hội

Quyết định phân công Thường trực TW Hội

TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM

________________________

Số: 25 /QĐ-TWH

Tr/yếu: Về việc phân công Thường trực Trung ương Hội trong tình hình hiện nay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

 

                   Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

                                               

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Thường trực Trung ương Hội

_____________________________________________

 

CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM

 

      - Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 của Chủ Tịch Nước XHXHCN Việt Nam ban hành Luật quy định quyền lập Hội.

     - Căn cứ Bộ Luật Dân sự số: 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015.

     - Căn cứ Nghị định số:45/2010/NĐ – CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội.

    - Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-BNV ngày 07/3/2005 của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam.

    - Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-BNV ngày 20/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam.

    - Xét yêu cầu công tác của Trung ương Hội trong tình hình hiện nay có nhiều Vị tham gia Ban Lãnh đạo Trung ương Hội đã từ trần, sức khỏe hạn chế không thể thường xuyên tham gia công tác với Thường trực TW Hội.

    -  Xét thực tiễn công tác Trung ương Hội trong tình hình mới sau Đại dịch Covid-19.

    - Trong trách nhiệm, quyền hạn Người Đại diện Pháp luật theo quy định  Pháp Luật Nhà nước.

 

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG

     Điều 1/ Nay phân công các Đ/c trong Thường trực Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam như sau:

    1.1/ Đ/c Vũ Ngọc Phương – Chủ Tịch chịu trách nhiệm quản lý, lãnh đạo chung toàn bộ tổ chức Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam.

    2.1/ Đ/c Bùi Duy Tảo – Phó Chủ Tịch Thường trực chịu trách nhiệm Thường trực quản lý, lãnh đạo chung khi chủ tịch đi vắng và chuyên trách quản lý lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và phát triển hệ thống, mạng lưới hội viên Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam.

     3.1/ Đ/c Nguyễn Đình Chiến – Phó Chủ Tịch chịu trách nhiệm quản lý, lãnh đạo khoa học, nghiên cứu khoa học, phát triển mạng lưới quan hệ Xã hội, Kinh tế trong nước và quốc tế của Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam.

     Điều 2/ Lương và chế độ phụ cấp theo Điều lệ và Quy chế của Trung ương Hội.

     Điều 3/ Các Đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng Trung ương Hội, Trưởng Ban Công tác Hội và Hội viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi gửi: - Như Điều 3.

  • Các Vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội “ Để báo cáo”.
  • Các Vị Ủy viên Thường vụ “ Để báo cáo”.
  • Các Vị Thường trực Trung ương Hội “ Để báo cáo”.
  • Lưu VP Trung ương Hội.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI

KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN

NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM

Chủ Tịch

 

(đã ký)

 

Vũ Ngọc Phương

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển