Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

NGHỊ QUYẾT Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II (2012-2017)

 
 
HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
Số: 08/NQ-TWH
Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2012
 
NGHỊ QUYẾT
 
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn
Nhân lực – Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II (2012-2017)
 
 
 
Hôm nay, ngày 08 tháng 01 năm 2012, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong - Hà Nội, Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã tổ chức Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ II (2012-2017).
Về dự Đại hội có 134 Đại biểu đại diện cho các Chi hội, các đơn vị trực thuộc, các địa phương trong cả nước.
Đại hội vui mừng đón tiếp các vị lãnh đạo, đại diện Bộ, Ban ngành Trung ương, các nhà khoa học và một số địa phương cùng cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.
Sau lời khai mạc của Ông Vũ Ngọc Phương – Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội, Đại hội đã nghe báo cáo về công tác nhiệm kỳ I, sửa đổi Điều lệ và Báo cáo nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Đại hội đã tiến hành thảo luận, cho nhiều ý kiến quan trọng và Quyết nghị.
1. Về bản Báo cáo công tác nhiệm kỳ I và phương hướng nhiệm kỳ II
Đại hội nhất trí với báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội đã trình bày. Đại hội đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, nhất là các biện pháp tổ chức các hoạt động với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Đổi mới – Phát triển”. Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ II như sau:
a) Tích cực khai thác nội lực, phát huy trí tuệ của toàn thể hội viên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, các hội thành viên, chi hội các đơn vị trực thuộc để tạo ra các sản phẩm đóng góp cho sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện bồi dưỡng nhân tài trên tất cả các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra.
b) Không ngừng nâng cao uy tín và vai trò của Hội trong xã hội, liên kết phối hợp với các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà khoa học trong và ngoài nước để làm tốt công tác tư vấn cho Đảng, Nhà nước về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhân tài trong giai đoạn cách mạng mới.
c) Củng cố và phát triển Hội viên, các Chi hội, các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc trong cả nước trên cơ sở bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả. Đồng thời phải có phương án về kinh tế tài chính đảm bảo cho hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ không chỉ trước mắt mà lâu dài để duy trì và phát triển Hội.
d) Huy động các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài Hội nghiên cứu lý luận và thực tiễn để tư vấn và phản biện các đề án của Nhà nước, của các tổ chức xã hội và của các địa phương. Đề xuất với Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn Nhân lực, Nhân tài, đồng thời xuất bản sách để phổ biến rộng rãi trong cộng đồng.
e) Hỗ trợ các địa phương tổ chức thành lập các Thành hội, Tỉnh hội, Chi hội, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Bến Tre… và các khu công nghiệp theo tinh thần nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, đồng thời phát triển các đơn vị trực thuộc, các Chi hội và Hội viên.
f) Củng cố về mặt tổ chức nhân sự, phương hướng hoạt động… đối với các đơn vị trực thuộc TW Hội, đưa các hoạt động dần vào nề nếp, có hiệu quả, quan tâm đến các đơn vị đang gặp nhiều khó khăn như: Quỹ hỗ trợ nhân tài Việt Nam, Viện Khoa học phát triển nhân lực nông thôn và miền núi, Trung tâm tư vấn quản trị nhân lực Phương Đông…
g) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển con người, giới thiệu các hoạt động của Hội trong xã hội thông qua các câu lạc bộ, các cuộc Hội thảo, các cơ quan ngôn luận của Hội như Website, tạp chí và các cơ quan báo chí thông tấn trong Nước, tiến tới quảng bá ra Quốc tế.
h) Mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần thông qua các dự án, các chương trình nghiên cứu của các ngành, các cấp ở TW và địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.
i) Tăng cường mở rộng quan hệ và tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan quản lý cấp trên: Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và công nghệ, Văn phòng TW Đảng, Ban Đối ngoại TW, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ kế hoạch và đầu tư, các Ngành, các cấp địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí,… để phối hợp các chương trình công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.
k) Phát huy nội lực của Hội trong việc đa dạng hóa các nguồn thu, đồng thời tranh thủ sự đóng góp về tài chính của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để đảm bảo hoạt động của Hội bền vững.
l) Thực hiện tốt việc thu hội phí, phí xây dựng Hội, phát Thẻ Hội viên, sớm có trụ sở ổn định, lâu dài của TW Hội, các Hội thành Viên, các Đơn vị trực thuộc.
m) Tăng cường sự đoàn kết và thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc và toàn thể Hội viên. Củng cố bộ máy của TW Hội gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả.
 
2. Về sửa đổi bổ sung Điều lệ
Đại hội nhận thấy sau 5 năm hoạt động cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với hoạt động phát triển Hội trong thời gian tới, nhất trí biểu quyết 100% Đại biểu tán thành với bản dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung của Ban Chấp hành và Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ mới hoàn chỉnh trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đồng thời ban hành các cơ chế, quy chế và văn bản hướng dẫn để các cấp Hội, Hội viên thực hiện.
3. Về bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra Trung ương Hội nhiệm kỳ II
Đại hội đã nghe và thảo luận về báo cáo nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiềm kỳ I về hoạt động của Ban Chấp hành và danh sách giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ II, tiến hành bầu Ban Kiểm tra Trung ương Hội mới theo thể thức biểu quyết giơ tay. Kết quả 100% số Đại biểu tán thành bầu 62 Đ/c vào Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ II (2012-2017) và 05 Đ/c vào Ban Kiểm tra. Đại hội nhận thấy công tác bầu cử chuẩn bị chu đáo, đúng Điều lệ Hội và các quy định của Nhà nước; thể hiện dân chủ, công khai, thẳng thắn, đoàn kết và nhất trí cao.
Cũng trong kỳ họp Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã họp kỳ họp thứ nhất bầu 17 Ủy viên Thường vụ trong đó bầu Chủ tịch, 07 Phó Chủ tịch và 09 Ủy viên Thường vụ. Ban Kiểm tra bầu 01 Trưởng Ban.
4. Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Hội tuyên truyền phổ biến kết quả Đại hội đến các cấp Hội và Hội viên; phát triển nhiều hơn nữa các Hội Thành viên, vận động kết nạp thêm Hội viên mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Hội vững mạnh.
5. Đại hội hoan nghênh các Đ/c được trao tặng kỷ niệm chương và các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội trong những năm qua. Đại hội hoan nghênh và ghi nhớ sự đóng góp quan trọng của các vị là thành viên sáng lập Hội.
Đại hội đánh giá cao các Đ/c và các tổ chức đơn vị đã vì sự nghiệp ổn định và phát triển Hội đã tài trợ, đóng góp tài chính cho Hội hoạt động trong những năm qua và sau này.
Đại hội hoan nghênh và cảm ơn các cơ quan báo chí truyền thông đã tới dự và đưa tin về Đại hội cũng như các hoạt động của Hội trong thời gian vừa qua đến các độc giả trong và ngoài nước.
6. Đại hội kêu gọi toàn thể Hội viên Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam trong cả nước Đoàn kết – Đổi mới – Dân chủ - Phát triển; tích cực tham gia công tác Hội nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa, làm cho Hội phát triển mạnh mẽ góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đất nước.
Nghị quyết này Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai thông qua ngày 08 tháng 01 năm 2012.
 
TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
 
 
 
Lê Văn Hải
 
  ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
 
 
 
Vũ Ngọc Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển