Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 2, 26/02/2024

Đang duyệt: Trang chủ Tin hoạt động

Nghị quyết Ban Thường vụ Trung ương gày 22 tháng 6 năm 2007

 

Hội Khoa học phát triển 
nguồn Nhân lực Nhân tài
Việt Nam
_________

Số:……./NQ-TWH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

Hà Nội, ngày…….. tháng…….. năm 2007

Nghị quyết
Ban Thường vụ Trung ương 
Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam 
Ngày 22 tháng 6 năm 2007
_________

Ngày 22/6/2007 Ban Thường vụ Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam đã họp có mặt 13 đồng chí, vắng mặt 05 đồng chí có lý do. Chủ tịch Đoàn Duy Thành chủ trì. Cuộc họp đã bàn 2 vấn đề:
- Thông qua kế hoạch xây dựng trụ sở Trung ương Hội và ký văn bản cam kết.
- Thông qua chương trình nghị sự họp Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 3 nhiệm kỳ I.
Sau khi trao đổi, thảo luận đã quyết định:
1. Nhất trí với bản cam kết giữa Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam là bên A với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Thương mại (PTCorp) là bên B. 100% các đồng chí Thường vụ có mặt đã ký kết vào văn bản.
2. Thống nhất với chương trình nghị sự, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực Nhân tài Việt Nam vào ngày 23/6/2007.
Nghị quyết đã được Ban Thường vụ thông qua vào 11 giờ 30 phút ngày 22/6/2007.

TM.BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI
CHỦ TỊCH
Đoàn Duy Thành
 (Đã ký)

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển