Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Chủ nhật, 20/09/2020

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM


  

 


 

Số: …..CV/TWH

V/v: Tham gia ý kiến nhân sự

Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 

 

 

  

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2011

 

 

 

    Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

 

          Để chuẩn bị Nhân sự Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II, Thường trực TW Hội gửi tới các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội danh sách dự kiến Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II trình ra Đại hội. Đề nghị các Đồng chí xem xét cho ý kiến theo các nội dung sau:

1. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II dự kiến 50-60 người.

Theo Đồng chí số lượng là bao nhiêu: ……………………

2. Nhân sự cụ thể Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II:

2.1. Danh sách dự kiến Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II là 55 Đ/c (phụ lục 03-BCNS). Đồng chí có đề nghị rút Đ/c nào không giới thiệu, ghi cụ thể họ và tên:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2.2. Giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II ngoài danh sách đã dự kiến.

STT

Họ và tên

Nam/Nữ

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ công tác

Địa chỉ liên lạc, điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến tham gia nhân sự này đề nghị các Đ/c gửi về Văn phòng TW Hội trước ngày 31/12/2011.

 

 

Người giới thiệu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

K/T CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

  

 

Đã ký

BÙI DUY TẢO

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
người đẹpTrung tâm Hợp tác Quốc tế và Phát triển Tài năng ViệtVIETNET-ICTYVS Vietnam