Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 30/06/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM


  

 


 

Số: …..CV/TWH

V/v: Tham gia ý kiến nhân sự

Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 

 

 

  

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2011

 

 

 

    Kính gửi: Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội

 

          Để chuẩn bị Nhân sự Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II, Thường trực TW Hội gửi tới các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội danh sách dự kiến Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II trình ra Đại hội. Đề nghị các Đồng chí xem xét cho ý kiến theo các nội dung sau:

1. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II dự kiến 50-60 người.

Theo Đồng chí số lượng là bao nhiêu: ……………………

2. Nhân sự cụ thể Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II:

2.1. Danh sách dự kiến Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II là 55 Đ/c (phụ lục 03-BCNS). Đồng chí có đề nghị rút Đ/c nào không giới thiệu, ghi cụ thể họ và tên:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2.2. Giới thiệu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II ngoài danh sách đã dự kiến.

STT

Họ và tên

Nam/Nữ

Năm sinh

Trình độ

Chức vụ công tác

Địa chỉ liên lạc, điện thoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến tham gia nhân sự này đề nghị các Đ/c gửi về Văn phòng TW Hội trước ngày 31/12/2011.

 

 

Người giới thiệu

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

K/T CHỦ TỊCH

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

  

 

Đã ký

BÙI DUY TẢO

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển