Đây là nội dung rất quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm, kỳ vọng, đồng thời tin tưởng vào những quyết sách của Trung ương trong quy hoạch đội ngũ CBCCL nhiệm kỳ mới hội tụ đầy đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ cách mạng thời kỳ mới.

Ảnh minh họa. TTXVN.

Có thể khẳng định, chưa bao giờ chúng ta có đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản và rèn luyện, thử thách qua thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước như hiện nay. Ðó là nguồn dồi dào để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch CBCCL. Cũng chưa bao giờ, Ðảng ta có nhiều nghị quyết, quy định, các văn bản hướng dẫn về công tác cán bộ như nhiệm kỳ khóa XI và XII. Ðó là “bộ cẩm nang” quý để thực hiện việc bồi dưỡng, thử thách, lựa chọn, quy hoạch CBCCL. Vấn đề còn lại, mang tính quyết định là sự công tâm, khách quan, sáng suốt, khoa học của các cơ quan tham mưu và những cán bộ trực tiếp tham gia việc “đãi cát tìm vàng”.

Xác định rõ vai trò đặc biệt quan trọng của việc quy hoạch CBCCL, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/TW về quy hoạch CBCCL nhiệm kỳ 2021-2026, với việc đổi mới quy trình, cách làm, trên cơ sở tiếp tục mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong việc xem xét, phát hiện, giới thiệu nhân sự của địa phương, cơ quan, đơn vị mình vào quy hoạch CBCCL. Thực hiện chủ trương đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch vào Trung ương, đặc biệt là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, công tâm, khách quan trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch. Theo đánh giá của Trung ương, đến thời điểm này, về cơ bản các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm Kế hoạch số 11-KH/TW của Bộ Chính trị, tạo không khí phấn khởi, trách nhiệm, đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị.

Để có được kết quả bước đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch CBCCL, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc phát huy vai trò phát hiện và giám sát của nhân dân. Theo đó, cùng với việc huy động trí tuệ, trách nhiệm tập thể của cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tạo điều kiện và có những hình thức phù hợp để nhân dân đánh giá, đề xuất về quy hoạch, phát hiện những nhân tố mới, kiến nghị với lãnh đạo về công tác cán bộ. Ở nhiều nơi còn tăng cường tính công khai, minh bạch về quy hoạch cán bộ; cụ thể hóa và thực hiện tốt cơ chế "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" để nhân dân có điều kiện kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát việc thực thi quyền lực, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; hoàn thiện cơ chế tiếp nhận và xử lý những ý kiến kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân về cán bộ...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cán bộ, nhất là CBCCL càng phải gần dân, sát dân, trọng dân, vì dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và nhân dân có trách nhiệm đóng góp xây dựng đội ngũ cán bộ. Với tinh thần đó, trong công tác quy hoạch cán bộ, nhất là CBCCL nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ta chủ trương mở rộng dân chủ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp; đề cao vai trò phản biện, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó được minh chứng bằng thực tiễn công tác cán bộ những năm qua.

Để có đội ngũ cán bộ hội tụ cả tâm và tài, thì việc quy hoạch cán bộ nói riêng và xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung không chỉ là công việc của Đảng, mà cần có sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân; không chỉ trong lúc giới thiệu quy hoạch, mà còn kiểm tra, giám sát sau quy hoạch và bồi dưỡng, giúp đỡ để cán bộ ngày càng trưởng thành, thực sự xứng đáng với trọng trách được giao.

KHÁNH MINH

Nguồn: www.daibieunhandan.vn; www.qdnd.vn