Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

BIÊN BẢN THÔNG QUA ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2012
 
BIÊN BẢN THÔNG QUA ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG
 
Hôm nay, ngày 08/01/2012, tại phòng họp 201 Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam tiến hành thảo luận bản Điều lệ sửa đổi bổ sung và biểu quyết thông qua dự thảo do Ban Chấp hành Trung ương Hội trình ra Đại hội.
Sau khi nghe Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày những yêu cầu và nội dung cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội, các Đại biểu Đại hội đã thảo luận sôi nổi thấy cần thiết phải sửa đổi bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ và tình hình thực tế hoạt động phát triển Hội.
Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết.
Số lượng Đại biểu triệu tập Đại hội là 150 Đại biểu.
Số lượng Đại biểu có mặt là 134 Đại biểu.
Kết quả biểu quyết: 100% số Đại biểu có mặt tán thành bản Điều lệ sửa đổi bổ sung.
Giao cho Ban Chấp hành Trung ương Hội trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.
TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
 
 
Lê Văn Hải TM.
 
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
 
 
Vũ Ngọc Phương
(Đã ký)
 
 
 
 
 
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển