Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 5, 30/06/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

BIÊN BẢN BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2012-2017)

HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2012
 
BIÊN BẢN BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC – NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2012-2017)
 
Hôm nay, ngày 08/01/2012, tại phòng họp 201 Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ II (2012-2017).
 
1. Số Đại biểu triệu tập về Đại hội là 150 Đại biểu.
Số Đại biểu chính thức có mặt là 134 Đại biểu.
2. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành mới được bầu là 62 đ/c. Thông qua Đại hội nhất trí số lượng.
3. Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành mới do Ban Chấp hành cũ và Đại hội giới thiệu là 62 đ/c đã thông qua Đại hội, không còn Đại biểu nào giới thiệu bổ sung.
4. Ban Kiểm phiếu: Đại hội nhất trí 100% bầu các Đ/c sau đây vào Ban Kiểm phiếu:
- Đ/c Đặng Huy Bào - Trưởng Ban
- Đ/c Chu Nghiêm – Thành viên
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Thành viên
5. Bầu cử theo thể thức biểu quyết giơ tay cả danh sách đã giới thiệu.
6. Tiến hành bầu cử: kết quả 100% số Đại biểu có mặt tán thành bầu 62 đ/c vào Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ II (2012-2017), danh sách kèm theo.
Kết quả đã được Đại hội thông qua, không có ý kiến gì khác.
 
 
 
 
 
 
TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Lê Văn Hải
TM. BAN KIỂM PHIẾU
Đặng Huy Bào
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
 
 
 
Vũ Ngọc Phương
(Đã ký)
 
 
 
 
 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển