Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 02/06/2023

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

NGHỊ QUYẾT   Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam Kỳ họp lần thứ 17 / Khóa I quyết định tiến hành Đại hội nhiệm kỳ

NGHỊ QUYẾT   Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam Kỳ họp lần thứ 17 / Khóa I quyết định tiến hành Đại hội nhiệm kỳ

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM

__________________

Số:  ….. / NQ-TWH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

 Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm 2011

 

 

NGHỊ QUYẾT

 

 

 

Thường vụ TW Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam

 

Kỳ họp lần thứ 17 / Khóa I quyết định tiến hành Đại hội nhiệm kỳ

 

 

          Thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành TW Hội kỳ họp thứ 4 ngày 19/12/2010 và Nghị quyết số 06 TV/TWH ngày 31/12/2010 của Ban Thường vụ TW Hội về việc chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ. Ngày 23 tháng 11 năm 2011, Ban Thường vụ Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã họp tại Văn phòng Trung ương Hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Vũ Ngọc Phương để kiểm điểm tình hình chuẩn bị Đại hội và thông qua các văn kiện trình Đại hội.

          Sau khi nghe Đ/c Bùi Duy Tảo – Phó Chủ tịch Thường trực trình bày những công việc đã chuẩn bị Đại hội và các văn kiện trình Đại hội; các đ/c Thường vụ TW Hội đã thảo luận và thống nhất những nội dung sau:

 

 

          I. Về nội dung Đại hội

          Đại hội sẽ thực hiện các nội dung sau:

          1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội từ Đại hội lần thứ nhất đến nay.

          2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội.

          3. Thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Điều lệ sửa đổi bổ sung.

          4. Công bố quyết định thi đua khen thưởng.

          5. Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II.

          Về các văn kiện trình Đại hội sau Hội nghị Thường vụ lần này, Thường trực TW Hội sẽ chỉnh lý, theo ý kiến các đồng chí Thường vụ, bổ sung và gửi tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội cho ý kiến. Sau khi tập hợp ý kiến của Ủy viên Ban Chấp hành, Thường trực TW Hội sẽ biên tập hoàn chỉnh và trình ra Ban Chấp hành Trung ương Hội tại kỳ họp cuối nhiệm kỳ trước khi tiến hành Đại hội.

 

 

         

 

II. Số lượng Đại biểu và phân bổ Đại biểu.

          1. Chấp thuận với kiến nghị của Ban Công tác Hội và Hội viên số lượng Đại biểu Đại hội là 150 đại biểu chính thức, trong tổng số Đại biểu chính thức có 57 đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội.

          Tuy nhiên, xét thực tế yêu cầu của Hội viên hiện nay có thể tăng thêm số đại biểu chính thức. Cần có một quy định riêng cho nhu cầu này trên nguyên tắc đảm bảo Dân chủ, công khai và tính chính danh không trái quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Hội về việc bổ sung đại biểu tham gia Đại hội khóa II.

2. Tỷ lệ phân bổ đại biểu cơ bản thống nhất kiến nghị của Thường trực TW Hội trình tại hội nghị Thường vụ. Đại biểu phân bổ cho các Hội thành viên, các Chi hội, các Đơn vị trực thuộc và một số Hội viên là các Nhà khoa học,các Cán bộ quản lý trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Hội. Danh sách Đại biểu cụ thể giao Thường trực TW Hội và Ban Công tác Hội và Hội viên hiệp thương với các đơn vị, cá nhân để xác nhận cuối cùng danh sách Đại biểu chính thức trước thời hạn 10 (mười) ngày làm việc của  ngày khai mạc Đại hội.

 

 

          III. Các hoạt động thông tin tuyên truyền và thi đua khen thưởng

 

          Công tác thông tin tuyên truyền tiến tới Đại hội.

          Thường vụ TW Hội chỉ thị phải làm tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Toàn quốc TW Hội Khóa II.

          - Tất cả các văn bản chuẩn bị cho Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của TW Hội để tất cả hội viên và độc giả quan tâm đến hoạt động của Hội, góp ý kiến xây dựng Hội.

          - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức gặp các cơ quan báo chí, truyền thông trước khi tiến hành Đại hội.

          - Về thi đua khen thưởng: Ngoài việc tuyên dương khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân bằng hình thức bằng khen, sẽ trao Kỷ niệm Chương cho những cá nhân có nhiều công lao đóng góp cho hoạt động phát triển Hội những năm vừa qua.

 

 

          IV. Thời gian, địa điểm và tài chính

          1. Thời gian: Đại hội tổ chức trong tháng 1-2012 (trước Tết Nguyên đán Nhâm Thìn).

          Đại hội làm việc trong một buổi sáng. Nội dung chính thức chương trình Đại Hội sẽ được thông qua Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội phiên họp cuối nhiệm kỳ khóa I.

2. Địa điểm họp:

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

 

3. Tài chính:

- Chế độ đối với Đại biểu Đại hội:

Các Đại biểu ở xa Hà Nội, TW Hội sẽ hỗ trợ tiền tàu xe theo giá vé tài hỏa, ô tô và tiền ăn nghỉ nhà khách.

- Do tài chính của Hội còn khó khăn, TW Hội hoan nghênh các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành TW Hội và hội viên vận động tài trợ cho Hội để tổ chức Đại hội cũng như các Hội thảo chuyên đề để nâng cao năng lực hoạt động của Hội.

 

 

V. Phân công nhiệm vụ

Việc tổ chức Đại hội là nhiệm vụ của cả Ban Chấp hành TW Hội và trực tiếp là các đ/c trong Ban Văn kiện Đại hội đã được phân công theo Nghị quyết 06 TV/TWH ngày 31/12/2010 của Thường vụ TW Hội, giao Thường trực TW Hội căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể tổ chức và phục vụ Đại hội để phân công một số đồng chí Ủy viên Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội trực tiếp tham gia  tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt nhất có thể được.

 

 

Nơi gửi:

 

-          Các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội;

 

-          Các Đ/c Ủy viên Thường vụ TW Hội;

 

-          Các Đ/c Thường trực TW Hội;

 

-          Bộ Nội Vụ “Để Báo cáo”;

 

-          Bộ Khoa Học và Công nghệ “Để báo cáo”;

-          Lưu.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI

 

KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN

 

NHÂN LỰC-NHÂN TÀI VIỆT NAM

 

CHỦ TỊCH

 

  Đã ký

 

 

 

 

 

 

VŨ NGỌC PHƯƠNG

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 0 Trung bình: NaN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ III (2022 - 2027)HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển