Dự án VP6 Linh Đàm Chung cư VP6 Linh Đàm

Thứ 6, 01/07/2022

Đang duyệt: Trang chủ Sự kiện

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ I (2005-2011) VÀ DỰ KIẾN NHÂN SỰ NHIỆM KỲ II (2012-2017)  

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ I (2005-2011)VÀ DỰ KIẾN NHÂN SỰ NHIỆM KỲ II (2012-2017)  

TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM

__________________

Số         /BC-TWH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

 Hà Nội, ngày …. tháng ….  năm 2011

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA

BAN CHẤP HÀNH TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN TÀI VIỆT NAM NHIỆM KỲ I (2005-2011)

VÀ DỰ KIẾN NHÂN SỰ NHIỆM KỲ II (2012-2017)

 

I. Tình hình nhân sự và hoạt động của Ban Chấp hành TW nhiệm kỳ I

1. Cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ I

Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam ngày 25/5/2005 đã bầu Ban Chấp hành TW Hội gồm 67 đồng chí, Danh sách kèm theo (phụ lục 01). Trong đó:

- Giới tính:      Nam: 58 đồng chí, tỷ lệ 87%

                        Nữ: 9 đồng chí, tỷ lệ 13%

- Tuổi đời: độ tuổi bình quân Ban Chấp hành TW Hội là 60 tuổi

  Trong đó có: 5 Đ/c trên 70 tuổi, chiếm tỷ lệ 7%

                                    34 Đ/c từ trên 60 tuổi đến 70 tuổi, chiếm tỷ lệ 51%

                                    22 Đ/c từ trên 50 tuổi đến 60 tuổi, chiếm tỷ lệ 33%

                                    4 Đ/c từ trên 40 tuổi đến 50 tuổi, chiếm tỷ lệ 6%

                                    2 Đ/c dưới 40 tuổi

- Trình độ: PGS, TS trở lên: có 21 Đ/c, tỷ lệ 31%

- Trình độ Đại học có 69%.

- Đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước có 17 đ/c, tỷ lệ 25%

Phân công Ban Chấp hành TW Hội: tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ TW Hội gồm 16 đ/c. Đ/c Đoàn Duy Thành được bầu làm Chủ tịch BCH TW Hội, 5 Đ/c Phó Chủ tịch, 5 Đ/c trong Ban Kiểm tra và 5 Đ/c trong Ban Thư ký.

 

2. Hoạt động của Ban Chấp hành TW Hội

Sau Đại hội Ban Chấp hành TW Hội đã tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ chính như sau:

- Công tác tổ chức hoạt động cơ quan văn phòng TW Hội, các bộ phận giúp việc của Hội và chuẩn bị lập các cơ quan thông tin báo chí. Đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TW Hội, quy chế hoạt động của Văn phòng TW Hội, các ban tham mưu. Thành lập Văn phòng TW Hội, Ban Công tác Hội và Hội viên, Dự án phát triển, Ban Đối ngoại và đào tạo sau tách thành 2 ban là Ban Đối ngoại và Ban Đào tạo, Quỹ Hỗ trợ nhân tài, lập website của TW Hội, xuất bản bản tin Tri thức và phát triển.

Trong quá trình hoạt động TW Hội đã có 6 kỳ họp toàn thể, ra Nghị quyết để đánh giá và đề ra phương hướng chỉ đạo cũng như quyết định các vấn đề về nhân sự. Giữa các kỳ họp toàn thể Ban Chấp hành theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ Ban Thường vụ TW Hội đã có 16 kỳ họp, thường trực TW Hội đã có 6 cuộc họp để chỉ đạo những công việc cụ thể duy trì hoạt động và phát triển Hội.

Qua 6 năm hoạt động ( Trong đó 5 năm là chính thức hoạt động sau khi có dấu Pháp Nhân), mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành TW Hội đã chỉ đạo tổ chức thực hiện, đạt một số kết quả ban đầu. Chúng ta đã kết nạp, bổ sung Hội viên sau Đại hội lần thứ nhất tăng lên trên 700 Hội viên, tổ chức 4 Hội Thành viên, thành lập 30 đơn vị trực thuộc, 14 Chi Hội, tổ chức 3 cuộc hội thảo lớn trong năm 2011.

Tuy vậy hoạt động của Ban Chấp hành TW Hội còn 1 số tồn tại cần khắc phục, rút kinh nghiệm cho công tác giai đoạn quá độ 2005 - 2009:

- Việc tổ chức sinh hoạt cho Hội viên ở cơ sở chưa được thường xuyên, thiếu sự gắn kết Hội viên với Hội, các Chi Hội tuy được thành lập, nhưng thiếu nội dung hoạt động, ít sinh hoạt.

- Các đơn vị trực thuộc TW Hội sau khi ra đời hoạt động thiếu sự chỉ đạo của TW Hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp, quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau gần như chưa thực hiện được.

- Các Ban chuyên môn thành lập nhiều nhưng hoạt động không đều, có đ/c Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Thường vụ được phân công lãnh đạo Ban chuyên môn, nhưng không tham gia công việc của Ban.

- Một số đ/c ủy viên Ban Chấp hành TW Hội ít tham gia hoạt động, thiếu chủ động, sáng tạo, chưa có những đóng góp cho phát triển của Hội.

- Ban Chấp hành TW Hội chưa phát huy được trí tuệ tập thể của các nhà khoa học, các Nhà quản lý,các Chuyên gia là Hội viên của Hội vào các hoạt động của Hội về nghiên cứu khoa học, phản biện xã hội, đóng góp cho sự phát triển nhân lực, nhân tài.

- Tổ chức và bộ máy thời kỳ này cồng kềnh, không có hiệu quả làm việc và công tác, mất đoàn kết chia rẽ nội bộ kéo dài chậm khắc phục. chính tại thời gian này hệ thống tổ chức TW Hội có cơ cấu Ban Thư ký là thêm một cơ cấu trung gian vừa làm chậm công tác tổ chức thực hiện ,vừa thiếu trách nhiệm với chức năng không rõ ràng.

- Việc chỉ đạo công tác tài chính của TW Hội có nhiều khó khăn, chưa có  nguồn tài chính ổn định.Sau khi thành lập Quỹ Hỗ trợ Nhân tài nhưng không hoạt động. Thường vụ TW Hội đã mất 2 năm (2007-2009) giải quyết những vướng mắc tài chính ở Văn phòng TW hội do các thủ tục kế toán tài chính vi phạm nguyên tắc sổ sách chứng từ dẫn đến chi sai nguyên tắc. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính làm thay đổi Cơ cấu nhân sự TW Hội.

-  Trụ sở TW Hội cũng mất nhiều công sức nhưng không đạt kết quả, đến nay, Văn phòng TW Hội vẫn phải đi thuê địa điểm, chưa có trụ sở ổn định.

Công tác giai đoạn 2009 – 2010, sau những thay đổi có tính cơ bản Nhân sự TW Hội thì Bộ phận Thường vụ, Thường trực TW Hội lúc này chỉ còn lại một số ít các Đ/c thật sự có tâm huyết không quản ngại khó khăn vất vả thường xuyên bám trụ để xây dựng phong trào, xây dựng cơ sở trong điều kiện cơ sở vật chất gần như không còn gì với một số bàn ghế, máy vi tính cũ nát, …. Văn phòng TW Hội chật hẹp, tạm thời. Kinh phí chỉ đủ trả tiền điện, nước, một máy điện thoại cố định, tiền thuê nhà. Còn lại tiền lương và các chi phí khác gần nhưu không có. Các Đ/c làm việc thời kỳ này lấy tiền riêng của mình để trang trải hoạt động của TW Hội. Đây là giai đoạn cực kỳ thiếu thốn về kinh phí, vật chất nhưng lại là thời kỳ tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm duy trì sự tồn tại để phát triển Hội lên rất cao.Chính tinh thần ý chí và nghị lực của Tập thể các Đ/c Ủy viên chấp Hành, Ủy viên Thường vụ, Thường trực và Hội viên đã cầm cự đưa Tổ chức TW Hội đến phát triển sau này.

Công tác giai đoạn cuối 2010 – 2011, sau một thời gian chuẩn bị và tổ chức lại bộ máy, TW Hội bước đầu có những hoạt động thiết thực tạo dựng lại vị trí của TW Hội trong hoạt động xã hội, phát triển được tổ chức cơ sở và Hội viên. Năm 2011 có tính chất BẢN LỀ cho các thời kỳ tiếp theo nếu có chiến lược phát triển đúng.

     

3. Những thay đổi trong Ban Chấp hành TW Hội

- Tại cuộc họp Ban Thường vụ TW Hội ngày 10/12/2007, bầu TS. Mai Văn Bảy làm quyền Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội thay Chủ tịch Đoàn Duy Thành xin nghỉ vì lý do sức khỏe.

- Sau 5 năm hoạt động đến tháng 12/2010 có 13 đ/c t rong Ban Chấp hành TW Hội xin nghỉ vì lý do sức khỏe hoặc từ trần, tại kỳ họp thứ 4 Ban Chấp hành TW Hội ngày 19/12/2010 đã bầu bổ sung 19 đ/c vào Ban Chấp hành TW Hội đưa Tổng số ủy viên Ban Chấp hành TW Hội lên 73 đ/c. Ban Thường vụ TW Hội có 16 đ/c. Đ/c Vũ Ngọc Phương được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội. Có 8 Phó Chủ tịch, bầu đ/c Lê Văn Hải làm trưởng Ban Kiểm tra kiêm công tác pháp chế của TW Hội.

- Cũng tại kỳ họp thứ 4 Ban Chấp hành TW Hội có chủ trương tiến hành Đại hội nhiệm kỳ vào cuối năm 2011, vì vậy TW Hội vừa tích cực triển khai các hoạt động, các cuộc hội thảo lớn, vừa củng cố Ban Chấp hành để chuẩn bị cho Đại hội.

- Ngày 1/7/2011, TW Hội họp kỳ thứ 5 đã tiếp tục bổ sung 5 đồng chí mới vào Ban Chấp hành TW Hội, đưa tổng số ủy viên Ban Chấp hành TW Hội lên 78 đ/c. Tuy vậy trong tổng số 78 đ/c có tên trong danh sách Ban Chấp hành TW Hội, có trên 20 đ/c gần như không tham gia các hoạt động của Hội, không có bất cứ thông tin với thường trực TW Hội hoặc Văn phòng TW Hội. Vì vậy, qua ý kiến  của các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành tại các Hội nghị toàn thể Ban Chấp Hành TW Hội, trên cơ sở Điều Lệ Hội, Thường vụ TW Hội đã  có văn bản chính thức xin ý kiến gửi đến 20 đ/c Ủy viên BCH TW Hội và xin ý kiến Tập thể các Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội. Tại kỳ họp lần thứ 6 ngày 27/9/2011, Hội nghị  Ban Chấp hành TW Hội đã biểu quyết 100% đề nghị rút khỏi danh sách Ban Chấp hành TW Hội 20 đ/c  và 03 Đ/c do sức khỏe yếu xin rút thì tổng số các Đ/c Ủy viên BCH TW Hội được rút khỏi Ban Chấp Hành là 23 Đ/c.Tại Hội nghị cũng đã bổ sung 2đ/c tham gia Ủy viên BCH TW Hội. Như vậy tính đến nay BCH TW Hội có 57 đ/c, có danh sách kèm theo (phụ lục 02).

 

Quá trình thay đổi Ban Chấp hành TW Hội đều do yêu cầu thực tế công tác của Hội trong tình hình mới, bảo đảm sự chỉ đạo của Ban Chấp hành TW Hội, quá trình tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, tập thể lãnh đạo bảo đảm sự tồn tại, phát triển của Hội phù hợp với cơ cấu của một Tổ chức Xã hội nghề nghiệp. Ban chấp Hành TW Hội kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện bảo thủ, thiếu trách nhiệm, mất đoàn kết nội bộ.

Cơ cấu 57 Đ/c Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội cuối nhiệm kỳ I tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội lần thứ 6, ngày 27/9/2011 gồm có:

- Giới tính:      Nam: 48 đ/c, tỷ lệ 84%

                        Nữ: 9 đ/c, tỷ lệ 16%

- Tuổi đời: bình quân 62 tuổi

            Trên 70 tuổi có 17 đ/c, chiếm tỷ lệ 30%

            Từ trên 60 tuổi đến 70 tuổi: có 18 đ/c, chiếm tỷ lệ 32%

            Từ trên 50 tuổi đến 60 tuổi: có 11 đ/c, chiếm tỷ lệ 19%

            Từ trên 40 tuổi đến 50 tuổi: có 4 đ/c, chiếm tỷ lệ 7%

            Dưới 40 tuổi: có 7 đ/c, chiếm tỷ lệ 12%

- Trình độ PGS, TS trở lên có 20 đ/c, chiếm tỷ lệ 35%

- Trình độ Đại Học có 37 đ/c chiếm tỷ lệ là 65%

- Đang làm việc tại các cơ quan Nhà nước có 8 đ/c, tỷ lệ 14%

- Đang làm việc tại các Doanh nghiệp có ….

- Làm việc tại các đơn vị trực thuộc TW Hội có 15 đ/c, tỷ lệ 26%.

 

Từ cuối năm 2010 và năm 2011, làm việc của Ban Chấp hành, Thường vụ, Thường trực TW Hội đã có những đổi mới, tăng cường trao đổi thông tin qua mạng internet và điện thoại di động, giảm được thời gian và chi phí đi lại để dự các cuộc họp; củng cố tổ chức của TW Hội phục vụ cho các hoạt động của Ban Chấp hành Hội.

 

Đánh giá chung: Đã có không ít khó khăn thử thách to lớn cả về tinh thần lẫn vật chất thách thức sự tồn tại hay giải thể tổ chức Hội trong giai đoạn 2005 – 2009.Trước tình hình đó, tập thể Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ I đã đấu tranh xây dựng khối Đại đoàn kết trong Hội, vượt qua tất cả các trở ngại, khó khăn đã duy trì và phát triển tổ chức Hội cho đến ngày hôm nay. Đây là thành công lớn nhất của nhiệm kỳ I.

Đặc biệt các Đ/c Chủ tịch Ban Chấp hành TW Hội qua các thời kỳ đã cùng với một số các Đ/c Phó Chủ Tịch, các Đ/c Ủy viên Thường vụ TW Hội đã  có sách lược đúng để duy trì sự tồn tại để phát triển tổ chức Hội cả bề rộng lẫn chiều sâu chuẩn bị cho Tổ chức Hội bước vào thời kỳ mới phát triển hơn nữa.

 

II. Dự kiến nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ II

 

A/ Dự kiến tiêu chuẩn

1.A/  Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội:

- Thực sự tâm huyết với sự nghiêp của Hội, là Đại diện cho TW Hội ở các lĩnh vực hoạt động Kinh tế - Xã Hội, các địa phương có phong trào xây dựng Hội, các cơ sở trực thuộc Hội, … cho công tác phát triển Nhân lực, phát hiện và đề xuất trọng dụng Nhân tài.

- Có khả năng tập hợp lực lượng tranh thủ được sự cộng tác, giúp đỡ của các lực lượng xã hội, các nhà khoa học, các chuyên gia. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

- Tác phong làm việc tự chủ, sáng tạo,tôn trọng tập thể, tạo được đồng thuận trong các hoạt động của Hội.

 

2.A/ Tiêu chuẩn Ủy viên Thường vụ TW Hội:

-                           Là Ủy viên Ban chấp Hành TW Hội, có năng lực thực tiễn về tổ chức và quản lý về một phương diện công tác của TW Hội.

-                           Có  thời gian tham gia công tác kiêm nhiệm Ủy viên Thường vụ TW Hội.

 

3.A / Tiêu chuẩn Thường trực TW Hội:

- Có năng lực về tổ chức một cách thực tiễn, có trình độ tổng hợp và dự đoán phát triển, có phương pháp quản lý điều hành linh hoạt phù hợp với Tổ chức Xã Hội dân sự.

- Thực sự chí công vô tư trong Lãnh đạo điều hành.

          

 B. Dự kiến cơ cấu, số lượng

Số lượng dự kiến Ban Chấp hành TW Hội có từ 50 đến 60 đ/c.

Cơ cấu:            30% đại diện các địa phương, Hội thành viên

                        30% đại diện các đơn vị trực thuộc

                        40% các nhà khoa học, quản lý

Ban Chấp hành TW Hội hiện tại có 57 đ/c, trên cơ sở ý kiến giới thiệu của các đ/c thành viên Ban Chấp hành TW Hội và các đơn vị cơ sở, Ban Chấp hành TW Hội tổng hợp thông qua danh sách dự kiến Ban Chấp hành TW Hội nhiệm kỳ II trình ra Đại hội quyết định.

 

Nơi gửi:

Các Đ/c Ủy viên Ban Chấp Hành TW Hội.

Các Đ/c Ủy viên Thường vụ TW Hôi.

Các Đ/c Thường trực TW Hội.

Bộ Nội Vụ” Để Báo cáo”

Lưu

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

  Đã ký

 

 

BÙI DUY TẢO

 

 

 

 

Đánh giá của bạn về bài viết

Tổng số: 2 Trung bình: 1
HỘI NGHỊ, GIAO LƯU BAN LÃNH ĐẠO TW HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP THÀNH HỘI NHÂN LỰC - NHÂN TÀI HÀ NỘI
VIETNET-ICTYVS VietnamViện Nghiên cứu phát triển Lãnh đạo chiến lược Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranhViện Khoa học đào tạo phát triển nhân lựcTrung tâm Thúc đẩy giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữTrung tâm Giáo dục và phát triển